Potřebujete sepsat notářský zápis s přímou vykonatelností?

 

K notářskému zápisu je třeba předložit:
  • platné průkazy totožnosti smluvních stran
  • předložení relevantních listin, na nichž se pohledávka nebo jiný nárok zakládá (např. smlouvy o půjčce, kupní smlouvy, dohody o skončení nájmu)
  • předmět plnění, tedy to, co se dlužník zavázal splnit (nejčastěji peněžité plnění, může však jít např. i o vyklizení bytu z důvodu ukončení nájmu)
  • dobu plnění.


Odměna notářky je stanovena z tarifní hodnoty úkonu, tedy podle výše pohledávky, která je dlužníkem uznána.

Tarif za sepsání notářského zápisu o právním úkonu, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu:

    z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty  2,0
%
    z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty  1,2 %
    z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,6 %
    z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,3 %
    z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,2 %
    z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,1 %
    z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty
 0,05 %
     nejméně pak 1 000 Kč.    


Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi, pak odměna notářky činí 3 000 Kč.

Z  částky vypočtené výše uvedeným způsobem se dále  vypočítají 2/3 z částky vypočtené podle věty první, popřípadě z částky stanovené ve větě druhé, vždy nejméně 1 000 Kč.

Notářka je plátcem 21% daně z přidané hodnoty.

Výše uvedené informace jsou pouze orientační – podklady ke každému notářskému úkonu je třeba konzultovat s notářkou!

Další informace naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz