Potřebujete založit společnost s ručením omezeným?

 

K notářskému zápisu je třeba předložit:
 • platné průkazy totožnosti zakladatelů (budoucích společníků)

Údaje, které obsahuje zakladatelská listina nebo společenská smlouva:
 • obchodní firmu společnosti
 • sídlo společnosti
 • určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby
 • předmět podnikání (činnosti)
 • výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu
 • jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti
 • jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje
 • určení správce vkladu
 • jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník.

Pro vyhotovení návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku je třeba předložit zejména:
 • výpis z rejstříku trestů u jednatelů,
 • list vlastnictví na nemovitost, kde bude mít zakládaná společnost sídlo (může vyhotovit notářka)
 • potvrzení banky o splacení základního kapitálu
 • živnostenské listy
 • další informace na www.justice.cz


Odměna notářky je stanovena z tarifní hodnoty úkonu. Za tarifní hodnotu se považuje základní kapitál společnosti. Společnost s ručením omezeným musí mít základní kapitál minimálně ve výši 200.000,-Kč (v tomto případě činí odměna notáře 3.200,-Kč).

Tarif za sepsání notářského zápisu o právním úkonu, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu:
    z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty 2,0
%
    z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty 1,2
%
    z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,6
%
    z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,3
%
    z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,2
%
    z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,1
%
    z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,05 %

Notářka je plátcem 21% daně z přidané hodnoty.

Výše uvedené informace jsou pouze orientační – podklady ke každému notářskému úkonu je třeba konzultovat s notářkou!

Další informace naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz