Notářská kancelář

Mgr. Jana Večerníková

Kafkova 605/16
160 00 Praha 6


Tel:(+420) 233 312 693
Tel./Fax:(+420) 233 312 694
GSM:(+420) 774 839 536

IČ: 75076659    DIČ: CZ7462300329

Bankovní spojení: 510908000/2700
IBAN: CZ7627000000000510908000

Mgr. Jana Večerníková (notářka)
notarka@notarka.eu

Dědické řízení

Mgr. Jana Večerníková je jako soudní komisařka Obvodního soudu pro Prahu 6 pověřena úkony v řízení o dědictví s tím, že při pověření se vychází z data narození zůstavitele. Mgr. Jana Večerníková má přidělena dědická řízení s těmito daty narození zůstavitele: 9., 10. a 11. den v každém měsíci a dny 8.7., 8.8., 8.9., 8.10. a 8.11. v každém roce.

Seznam všech notářů působících jako soudní komisaři v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 6 a rozpis přidělení jejich pověření naleznete v tomto dokumentu (MS Word).Po úmrtí Vašeho blízkého je Vám vystaven úmrtní list – matrika jej zasílá na vědomí místně příslušnému soudu (soud, v jehož obvodu měl zůstavitel poslední trvalé bydliště), který zahájí dědické řízení.

Notářka poté, co je jí přidělen dědický spis, písemně vyrozumí vypravitele pohřbu a pozve ho k jednání. Vypravitel pohřbu je osoba uvedená na faktuře za pohřeb.

Při prvním jednání je sepsán s vypravitelem pohřbu protokol o předběžném šetření. Předmětem předběžného šetření je zejména opatření údajů pro zjištění dědiců, majetku zůstavitele a jeho dluhů.

Vypravitel pohřbu by při tomto jednání měl předložit listiny týkající se osobní a majetkové situace zůstavitele:
  • rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu,
  • kontakty na dědice (jména a příjmení, telefonická spojení, adresy potomků zůstavitele, popřípadě jeho rodičů, sourozenců, prarodičů a potomků jeho sourozenců a prarodičů),
  • závěť, listinu o vydědění nebo listinu o odvolání závěti či listiny o vydědění,
  • doklady o majetku zůstavitele a jeho dluzích (vkladní knížky, výpisy z účtů, doklady o nemovitostech včetně příslušných výpisů z katastru nemovitostí, smlouvy, dědická rozhodnutí), doklady o účasti v obchodních společnostech a družstvech, o podniku, o bezpečnostní schránce v bance, doklady o nákladech pohřbu a doklady o půjčkách.
    K družstevnímu bytu je zapotřebí nájemní smlouva.
Vypravitel pohřbu má povinnost se k jednání dostavit, i když zůstavitel nezanechal žádný majetek.

Pro ocenění nemovitostí je možné předložit znalecký posudek nebo sdělení realitní kanceláře o obvyklé ceně nemovitostí.

Po sepsání protokolu o předběžném šetření provede notářka potřebná zjištění – dotáže se peněžních ústavů na zůstatky účtů zůstavitele, z katastrálního úřadu si vyžádá listiny, týkající se nemovitostí atd.

Po kompletaci veškerých podkladů jsou dědicové zváni k jednání, na kterém je mezi dědici uzavřena dědická dohoda.

Pokud se dědicové o vypořádání dědictví nedohodnou, je jim potvrzeno dědictví podle dědických podílů. V praxi to znamená, že každý dědic nabyde spoluvlastnický podíl ve výši svého dědického podílu na každé majetkové hodnotě náležející do řízení o dědictví (tedy podíl na nemovitostech, podíl na zůstatku na účtu atd.). Pokud měl zůstavitel jediného dědice, je mu dědictví potvrzeno.
 
A. Způsob stanovení odměny notáře je na této stránce nebo ke stažení níže.
B. Přehledný seznam dokladů pro dědické řízení je na této stránce nebo ke stažení níže.
C. Postup po obdržení usnesení o schválení dědické dohody je na této stránce nebo ke stažení níže.


Informace o problematice dědictví v jiných evropských státech naleznete na stránce www.successions-europe.eu