Notářská kancelář

Mgr. Jana Večerníková

Kafkova 605/16
160 00 Praha 6


Tel:(+420) 233 312 693
Tel./Fax:(+420) 233 312 694
GSM:(+420) 774 839 536

IČ: 75076659    DIČ: CZ7462300329

Bankovní spojení: 510908000/2700
IBAN: CZ7627000000000510908000

Mgr. Jana Večerníková (notářka)
notarka@notarka.eu

Odměna včetně hotových výdajů notáře jako soudního komisaře se určuje dle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví č. 196/2001 Sb. takto:

§ 11
Odměna notáře, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony v řízení o dědictví, (dále jen „odměna notáře jako soudního komisaře“) za úkony provedené v řízení o dědictví, které bylo zastaveno, činí 400 Kč. Pozn.: platí stát.

§ 12
(1) Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o dědictví, které není uvedeno v § 11, je obvyklá cena zůstavitelova majetku, který se stal předmětem řízení o dědictví.
(2) Provádí-li se řízení o dědictví o zůstavitelově majetku, který se objevil po právní moci usnesení, jímž bylo původní řízení skončeno, je základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v tomto řízení obvyklá cena tohoto majetku.

§ 13
Odměna uvedená v § 12 odst. 1 činí
z prvních 100.000 Kč základu ..................................................... 2,0%
z přebývající částky až do 500.000 Kč základu ........................ 1,2%
z přebývající částky až do 1.000.000 Kč základu ..................... 0,9%
z přebývající částky až do 3.000.000 Kč základu ..................... 0,5%
z přebývající částky až do 20.000.000 Kč základu ................... 0,1%
nejméně však 600 Kč.
Částka nad 20.000.000 Kč se do základu nezapočítává.

§ 14
(1) Odměnu stanovenou podle § 11 nebo vypočtenou podle § 13 může soud přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100%, pokud úkony notáře v řízení o dědictví byly mimořádně obtížné nebo časově náročné, zejména provedením více nezbytných jednání ve věci, provedením úkonů na místě samém, provedením likvidace dědictví nebo použitím cizího práva nebo jazyka.
(2) Bylo-li v řízení o dědictví činno více notářů nebo pokud notář provedl jen některé úkony v řízení o dědictví, náleží mu podíl odměny stanovené podle § 11 nebo vypočtené podle § 13, popřípadě zvýšené podle odstavce 1, odpovídající rozsahu jeho činnosti.

Náhrada hotových výdajů v souvislosti s notářskou činností
§ 16
Notář má nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním úkonů. Hotovými výdaji jsou zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.

§ 19
Náhrada hotových výdajů v souvislosti s úkony notáře v řízení o dědictví
(1) Na hotové výdaje vynaložené v souvislosti s úkony notáře v řízení
o dědictví se obdobně použije § 16.
(2) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem.


Celková výše odměny včetně hotových výdajů a 19% DPH bude uvedena v předvolání k jednání. Před zjištěním obvyklé ceny majetku a před uzavřením dědické dohody nelze konkrétně určit podíly jednotlivých dědiců.
Poučení: V dědictví nemovitost – znalecký posudek.

 

Zpět na hlavní stránku dědictví >>>