Notářská kancelář

Mgr. Jana Večerníková

Kafkova 605/16
160 00 Praha 6


Tel:(+420) 233 312 693
Tel./Fax:(+420) 233 312 694
GSM:(+420) 774 839 536

IČ: 75076659    DIČ: CZ7462300329

Bankovní spojení: 510908000/2700
IBAN: CZ7627000000000510908000

Mgr. Jana Večerníková (notářka)
notarka@notarka.eu

Seznam dokladů, které je nutné předložit při dědickém řízení


1.    Rodné listy, oddací listy – rodné listy všech dětí zůstavitele a veškeré oddací listy zůstavitele
2.    Dohoda o zúžení či rozšíření společného jmění manželů – dohoda
o zúžení společného jmění manželů či dohodu o jiné úpravě společného jmění manželů
3.    Závěti nebo listiny o vydědění – je nutné předložit originály těchto listin!!!
4.    Nemovitosti (dům, pozemky) – poté, co Vám soudní komisařka a zašle výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví), zajistěte a předložte znalecký posudek (odhad), vyhotovený soudním znalcem s určením obvyklé ceny nemovitostí ke dni úmrtí zůstavitele
5.    Stavba nezapsaná v katastru nemovitostí – geometrický plán, kterým je stavba zaměřena,  kolaudační rozhodnutí s doložkou právní moci a event. rozhodnutí o přidělení čísla popisného nebo evidenčního
6.    Družstevní byt – dohoda o převodu členských práv a povinností; vyjádření (sdělení) jakékoli realitní kanceláře o obvyklé ceně družstevního bytu
7.    Bankovní účet, stavební spoření, penzijní připojištění – výpis z účtu
8.    Vkladní knížka – vkladní knížka nebo fotokopie první strany, na které je uveden vkladatel a poslední stranu s posledním zápisem
9.    Akcie, podílové listy – jakýkoli výpis od emitenta (osoby, která akcie nebo podílové listy vydala).
10.    Cenné papíry zaknihované u Střediska cenných papírů – výpis
z evidence vlastníků cenných papírů, popř. sdělte soudnímu komisaři, že zůstavitel vlastnil akcie.
11.    Bezpečnostní schránka (safes) – smlouva o pronájmu bezpečnostní schránky
12.    Automobil, přívěsný vozík, motocykl, jiná motorová vozidla – velký technický průkaz
13.    Zůstavitel – podnikající jako fyzická osoba – podnikal-li zůstavitel
na základě živnostenského listu či jiného oprávnění (koncesní listina atd.), předložte živnostenské listy a účetní závěrku k datu úmrtí.
14.    Zůstavitel – společníkem společnosti s ručením omezeným – předložte poslední znění společenské smlouvy společnosti a mimořádnou účetní závěrku k datu úmrtí
15.    Hrobové (popř. urnové) místo –  nájemní smlouva na hrobové (urnové) místo
16.    Hrobka – předložte nájemní smlouvu a znalecký posudek
17.    Doklad o pohřbu – faktura za pohřeb včetně  dokladu o zaplacení faktury

Veškeré výše uvedené listiny můžete předložit osobně v kanceláři v úředních hodinách (mimo úřední hodiny po předchozí telefonické dohodě), zaslat doporučeným dopisem, faxem nebo e-mailem (scan).
Listiny lze předložit v originále, soudní komisařka vyhotoví kopii do spisu, originály znaleckých posudků (odhadů) na nemovitosti musí být vždy v originále založeny do spisu!


Pro komunikaci se soudním komisařem prosím vždy uvádějte spisovou značku Nd, uvedenou v pravém horním rohu předvolání!

Zpět na hlavní stránku dědictví >>>