Notářská kancelář

Mgr. Jana Večerníková

Kafkova 605/16
160 00 Praha 6


Tel:(+420) 233 312 693
Tel./Fax:(+420) 233 312 694
GSM:(+420) 774 839 536

IČ: 75076659    DIČ: CZ7462300329

Bankovní spojení: 510908000/2700
IBAN: CZ7627000000000510908000

Mgr. Jana Večerníková (notářka)
notarka@notarka.eu

Postup po obdržení usnesení o schválení dědické dohody


1.  Obvodním soudem pro Prahu 6 bude všem dědicům, ev. jejich zmocněncům,  doručeno do vlastních rukou usnesení o schválení dědické dohody (popř. usnesení o potvrzení nabytí dědictví jinému dědici).

2.  Každému z dědiců běží ode dne doručení lhůta 15 dnů na podání odvolání.

3.  Pokud se nikdo z dědiců neodvolá a lhůta 15 dnů marně mine, usnesení o schválení dědické dohody nabyde právní moci.

4.  Po obdržení usnesení je nutné, aby se všichni dědicové s usnesením dostavili do notářské kanceláře Mgr. Jany Večerníkové, a požádali o vyznačení "doložky právní moci" (razítko se znakem České republiky, které je umístěno v levém horním rohu usnesení). Doložka právní moci značí, že proti usnesení nebylo podáno odvolání.

5.  Pokud jsou v dědictví nemovitosti, soudní komisař-notář sám z úřední povinnosti poté, co usnesení nabyde právní moci, zašle v elektronické podobě jedno jeho vyhotovení na příslušný katastrální úřad, a vyplní formou dálkového přístupu zápis změny vlastnických vztahů. O tom však už katastrální úřad dědice nevyrozumí. Dědicové tedy nemusí žádat o zápis změn, ale pokud chtějí vědět, zda jsou už zapsaní v katastru nemovitostí místo zůstavitele, musí sami požádat na příslušném katastrálním úřadu o výpis.
Totéž je možné zjistit dálkovým přístupem na internetové adrese nahlizenidokn.cuzk.cz.

6.  Dědická daň, pokud dědí nejbližší příbuzní, byla zrušena od 15. 8. 1998. Dědicové, kteří nabyli majetek po zůstaviteli, který zemřel po 15. 8. 1998 a jsou jeho potomci v řadě přímé (děti, vnuci, pravnuci) a manžel (-ka), tedy nemusí ani podávat přiznání k dani dědické, ani žádnou daň platit. Pokud ovšem dědí vzdálenější příbuzní jako např. sourozenci, nebo osoby bez příbuzenského vztahu k zůstaviteli, musí zajít na místně příslušný finanční úřad a podat přiznání k dani dědické, a to do 30 dnů od právní moci usnesení o schválení dědické dohody  (datum právní moci je v "doložce právní moci" na usnesení). Daň musí platit i děti a manžel, pokud dědí po zůstaviteli, který zemřel před 15. 8. 1998.

7.  Pravomocné usnesení o schválení dědické dohody  (popř. usnesení o potvrzení nabytí dědictví jinému dědici) si musí dědicové pečlivě uschovat – je to nabývací titul ke zděděnému majetku.

 

Zpět na hlavní stránku dědictví >>>