Potřebujete provést změny v akciové společnosti a ve Vaší společnosti je více akcionářů?

 

K notářskému zápisu je třeba předložit zejména:
 
u akcií na jméno:
 • pozvánku na valnou hromadu
 • oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku
 • listinu přítomných
 • výpis ze seznamu akcionářů
 • zakladatelské dokumenty v jejich posledním úplném znění

u akcií na majitele
 • oznámení o konání valné hromady v tisku a Obchodním věstníku
 • zakladatelské dokumenty v jejich posledním úplném znění
 • akcie

Další doklady:
 • listinu přítomných
 • v případě, že společníkem je právnická osoba, výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby (na žádost klienta může vyhotovit notářka)
 • specifikaci změn ve společnosti, event. doklady k těmto změnám (nezbytná konzultace s notářkou), listiny týkající se změn ve společnosti (výpis z rejstříku trestů osoby, která má být ustanovena jednatelem, seznam živností, o které má být předmět podnikání společnosti rozšířen, nacionále osoby, na kterou společník převádí obchodní podíl atd.
 • event. listiny týkající se změn ve společnosti - výpis z rejstříku trestů osoby, která má být ustanovena jednatelem, seznam živností, o které má být předmět podnikání společnosti rozšířen, nacionále osoby, na kterou společník převádí obchodní podíl atd.) - nezbytná konzultace s notářkou.

Právnická osoba je povinna notářce předložit nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem jednání orgánu právnické osoby:
 • aktuální výpis z obchodního rejstříku právnické osoby; nezapisuje-li se právnická osoba do obchodního rejstříku, jiný doklad prokazující existenci právnické osoby,
 • zakladatelské dokumenty v úplném znění
 • doklad o změnách v orgánech právnické osoby, došlo-li k těmto změnám a nejsou-li dosud zapsány v obchodním rejstříku,
 • doklad prokazující oprávnění jednat jménem právnické osoby, která je společníkem nebo členem právnické osoby, jejíž orgán přijímá rozhodnutí, a jde-li o orgán, na jehož rozhodnutí se společník nebo člen podílí,
 • kopii pozvánky na jednání orgánu právnické osoby případně kopii oznámení o tomto jednání, pokud zvláštní právní předpis pozvánku nebo oznámení vyžaduje, doklad o jejich rozeslání nebo uveřejnění,
 • návrhy předpokládaných rozhodnutí, nejde-li o návrhy, které podle právních předpisů jsou osoby zákonem oprávněné uplatnit až přímo na jednání tohoto orgánu.

Odměna notářky je stanovena z tarifní hodnoty úkonu. Za tarifní hodnotu se považuje hodnota předmětu přijatého rozhodnutí (např. u zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti). Pokud nelze tarifní hodnotu úkonu určit, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi činí odměna za sepsání notářského zápisu včetně vydání jednoho stejnopisu 3.000,-Kč.

Tarif za sepsání notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby:
    z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty  2,5 %
    z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty  1,5 %
    z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,8 %
    z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,4 %
    z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,2 %
    z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,1
%
    z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,05
%
     nejméně pak 2 500 Kč.    

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Notářka je plátcem 21% daně z přidané hodnoty.

Výše uvedené informace jsou pouze orientační – podklady ke každému notářskému úkonu je třeba konzultovat s notářkou!

Další informace naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz