Potřebujete založit družstvo?  

 

K notářskému zápisu je třeba předložit:
 • pozvánku na ustavující schůzi družstva
 • seznam členů a výše jednotlivých členských vkladů, ke kterým se zavážou
 • přihlášky členů do družstva
 • návrh stanov družstva
 • návrh na kandidaturu osob, které budou jmenovány do orgánů družstva.

Údaje, které musí obsahovat stanovy družstva:
 • firmu a sídlo družstva
 • předmět podnikání (činnosti)
 • vznik a zánik členství
 • práva a povinnosti členů k družstvu a družstva k členům
 • výši základního členského vkladu, popřípadě i výši vstupního vkladu, způsob splácení členských vkladů a vypořádání členského podílu při zániku členství
 • orgány družstva a počet jejich členů, délku jejich funkčního období, způsob ustavování, působnost a způsob jejich svolávání a jednání
 • způsob použití zisku a úhrady případné ztráty
 • tvorbu a použití nedělitelného fondu
 • další ustanovení, vyplývá-li to z tohoto zákona.

Pro vyhotovení návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku je třeba předložit zejména:
 • výpis z rejstříku trestů u členů statutárního orgánu družstva,
 • list vlastnictví na nemovitost, kde bude mít zakládaná společnost sídlo (může vyhotovit notářka)
 • doklad o splacení stanovené části zapisovaného základního kapitálu
 • další informace na www.justice.cz .


Odměna notářky:
Za sepsání notářského zápisu o osvědčení, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu, nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi 3 000 Kč.

Notářka je plátcem 21% daně z přidané hodnoty.

Výše uvedené informace jsou pouze orientační – podklady ke každému notářskému úkonu je třeba konzultovat s notářkou!

Další informace naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz