Potřebujete sepsat darovací smlouvu ?

 

K notářskému zápisu je třeba předložit:
  • platné průkazy totožnosti obou smluvních stran
  • originály nebo ověřené kopie nabývacích titulů darujícího
  • list vlastnictví (může vyhotovit notářka)
  • pokud dochází k dělení pozemků (nebo zřízení věcného břemene) – geometrický plán, event. souhlas s dělením pozemků

Odměna notářky je stanovena z tarifní hodnoty úkonu. Za tarifní hodnotu se považuje hodnota daru.

Tarif za sepsání notářského zápisu o darovací smlouvě včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu:
    z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty  2,0 %
    z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty  1,2 %
    z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,6 %
    z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,3 %
    z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,2 %
    z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,1
%
    z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,05
%
     nejméně pak 1 000 Kč.    

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.
 
Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi, pak odměna notářky činí 3 000 Kč.

Za sepsání notářského zápisu o darovací smlouvě 1/2 z částky vypočtené podle věty první, popřípadě z částky stanovené ve větě druhé.

Notářka je plátcem 21% daně z přidané hodnoty.

Výše uvedené informace jsou pouze orientační – podklady ke každému notářskému úkonu je třeba konzultovat s notářkou!

Další informace naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz