Potřebujete provést změny ve společnosti a jste jediným společníkem?


K notářskému zápisu je třeba předložit:

  • platný průkaz totožnosti jediného společníka
  • pokud je jediným společníkem právnická osoba - výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby (na žádost klienta může vyhotovit notářka)
  • zakladatelské dokumenty v jejich posledním úplném znění
  • specifikaci změn ve společnosti, event. doklady k těmto změnám (nezbytná konzultace s notářkou)
  • listiny týkající se změn ve společnosti - výpis z rejstříku trestů osoby, která má být ustanovena jednatelem, seznam živností, o které má být předmět podnikání společnosti rozšířen, nacionále osoby, na kterou společník převádí obchodní podíl atd. - nezbytná konzultace s notářkou.


Odměna notářky je stanovena z tarifní hodnoty úkonu. Za tarifní hodnotu se považuje hodnota předmětu přijatého rozhodnutí (např. u zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti).
Pokud nelze tarifní hodnotu úkonu určit, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi činí odměna za sepsání notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka včetně vydání jednoho stejnopisu  3.000,-Kč.


Tarif za sepsání notářského zápisu o právním úkonu,  včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu:

    z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty  2,0
%
    z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty  1,2 %
    z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,6 %
    z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,3 %
    z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,1 %
    z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,2 %
    z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,05 %
     nejméně pak 1 000 Kč.    


Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Notářka je plátcem 21% daně z přidané hodnoty.

Výše uvedené informace jsou pouze orientační – podklady ke každému notářskému úkonu je třeba konzultovat s notářkou!

Další informace naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz